Allmänna köp- och leveransvillkor på TeamShirts

§ 1 Allmänt

Din avtalspartner för alla beställningar inom ramen för TeamShirts webbplats är sprd.net AG, Gießerstraße 27, 04229 Leipzig (handelsregister hos Amtsgericht Leipzig, HRB 22478), nedan kallat ”TeamShirts”.

Kundens motsägande eller avvikande villkor är endast bindande när TeamShirts har godkänt dessa skriftligen.

§ 2 Ingående av avtal

(1) De ”erbjudanden” som finns på webbplatsen utgör en icke bindande uppmaning till kunderna att beställa på TeamShirts.

(2) Kunden kan lägga en utvald eller designad produkt i den virtuella kundvagnen utan köptvång. Kunden kan se kundvagnens innehåll när som helst genom att klicka på knappen ”Kundvagn”. Produkterna kan tas bort igen från kundvagnen genom att kunden klickar på knappen ”Radera”. När kunden vill köpa produkterna i kundvagnen klickar han eller hon på knappen ”Gå till kassan”.

(3) Genom att skicka det ifyllda beställningsformuläret på TeamShirts webbplats via knappen ”Köp nu” lämnar kunden ett bindande erbjudande att ingå ett avtal med TeamShirts. Innan det skickas slutgiltigt har kunden på en översiktssida möjlighet att kontrollera att uppgifterna stämmer och korrigera dem genom att välja knappen ”Gå bakåt en sida” i webbläsaren.

Med anledning av erbjudandet skickar TeamShirts en beställningsbekräftelse till kunden via e-post och kontrollerar om kundens erbjudande är genomförbart. Beställningsbekräftelsen utgör inget godkännande av erbjudandet, utan ska bara informera kunden om att beställningen har kommit in till TeamShirts. Avtalet kommer till stånd först när TeamShirts skickar den beställda produkten till kunden och bekräftar detta med ett andra e-postmeddelande (leveransbekräftelse) inom högst 4 dagar. Detta gäller inte om kunden väljer betalningsmetoden ”förskottsbetalning” i beställningsprocessen. I detta fall utgör uppmaningen till betalning ett godkännande av erbjudandet, som sker inom högst 2 dagar efter att kunden lämnat det bindande erbjudandet inom ramen för beställningsbekräftelsen. För beställningsprocessen är för närvarande följande språk tillgängliga: tyska, franska, engelska, nederländska. TeamShirts sparar avtalsinformationen och skickar beställningsuppgifterna och dessa allmänna köp- och leveransvillkor till kunden via e-post. De allmänna köp- och leveransvillkoren kan även läsas när som helst på https://www.teamshirts.se/allmannavillkor. Detaljerna i tidigare beställningar kan kunden dessutom se i sitt användarkonto på TeamShirts webbplats.

(4) Ingåendet av avtalet sker under förbehåll att leverantörerna levererar fullständigt och i rätt tid. Detta förbehåll gäller inte vid kortfristiga leveransstörningar eller när TeamShirts är ansvariga för att leveransen inte genomförts, i synnerhet när TeamShirts underlåter att utföra en ersättningsaffär i rätt tid. Kunden informeras omedelbart om att tjänsten inte är tillgänglig. Om kundens motprestation är utförd, kommer denna att ersättas.

§ 3 Leverans

(1) Leveransen görs av ett leveransföretag som TeamShirts väljer. Kunden får betala fraktkostnader som beror på beställningsvärdet och platsen som varan ska levereras till. Aktuella fraktpriser finns på https://www.teamshirts.se/faq/vilka-fraktkostnader-kan-uppkomma.

(2) TeamShirts har bara rätt till delleverans när

a) delleveransen kan användas av uppdragsgivaren inom ramen för det avtalsenliga avsedda ändamålet,

b) leveransen av resten av de beställda varorna är säkerställd och

c) ingen betydande extra ansträngning eller ytterligare kostnader uppstår för uppdragsgivaren.

§ 4 Betalning

(1) Betalningen görs enligt kundens val via direktdebitering (SEPA-grundfullmakt), kreditkort, förskottsbetalning eller andra betalningssätt. TeamShirts förbehåller sig rätten att begränsa urvalsmöjligheterna för de betalningssätt som en kund kan välja mellan beroende på beställningsvärde, leveransregion eller andra sakliga kriterier. Vid betalning med direktdebitering (SEPA-grundfullmakt) kommer TeamShirts att skicka förhandsinformationen (pre-notification) till kunden efter att beställningen har gjorts inom ramen för beställningsbekräftelsen. Direktdebiteringen görs hos kontoförande bankinstitut i Tyskland, Österrike och Spanien tidigast 1 dag efter att förhandsinformationen har skickats, hos kontoförande bankinstitut i andra länder tidigast 5 dagar efter att förhandsinformationen har skickats.

(2) Om kundens valda betalningssätt inte är genomförbart trots avtalsenligt genomförande från TeamShirts sida, i synnerhet eftersom en debitering av kundens konto inte är möjlig på grund av bristande täckning på kontot eller eftersom felaktiga uppgifter har angetts, ska kunden ersätta TeamShirts eller den tredje part som fått genomförandet i uppdrag av TeamShirts för de merkostnader som därigenom uppstått.

(3) Om ”faktura” valts som betalningssätt, genomför TeamShirts i enstaka fall en kreditprövning innan avtalet ingås. Därmed vill TeamShirts gardera sig mot betalningsinställelse. Dessutom kan brott, till exempel bedrägeri, förhindras. För kreditprövningen kommer CRIF Bürgel GmbH, Radlkoferstraße 2, 81373 München, Tyskland att tillhandahålla TeamShirts den adress- och kreditinformation som är sparad om kunden i deras databas, om TeamShirts kan visa sitt berättigade intresse på ett övertygande sätt. Kreditinformationen fastställs baserat på ett matematiskt statistiskt förfarande. För beslutet om motiveringen eller genomförandet av avtalsförhållandet samlar TeamShirts in och använder sannolikhetsvärden. I beräkningen av dessa inkommer bland annat adressinformation.

(4) Kunden har endast kvittnings- eller retentionsrätt i den mån som anspråket är rättsligt fastställt eller oomstritt. Dessutom får kunden endast utöva rententionsrätten när kundens anspråk grundar sig på samma avtalsförhållande. Vid fel på levererade varor påverkas inte kundens motstående rättigheter.

(5) Kunden är införstådd med att endast få elektroniska fakturor. Fakturorna görs tillgängliga för kunden i PDF-format via e-post.

§ 5 Äganderättsförbehåll

(1) Varan förblir TeamShirts egendom tills betalning gjorts av de fordringar som tillkommer TeamShirts.

(2) Kunden är förpliktad att behandla varan varsamt tills äganderätten överförts till honom eller henne.

§ 6 Garanti

(1) Om det föreligger ett fel enligt garantiförpliktelsen, har kunden rätt att inom ramen för lagbestämmelserna kräva att felet åtgärdas eller att få en felfri vara, upphäva avtalet eller sänka köppriset. Kundens anspråk på skadestånd gäller endast i enlighet med § 7.

(2) Om kunden är företagare, är preskriptionstiden för garantianspråk ett år. För kundens skadeståndsanspråk i enlighet med § 7 gäller enbart preskriptionstiderna i lag.

§ 7 Ansvar

(1) a) TeamShirts ansvarar för skadestånd, oavsett av vilken rättslig grund, vid uppsåt och grov vårdslöshet.

b) Vid enkel vårdslöshet ansvarar TeamShirts endast aa) för förluster på grund av skador på liv, kropp eller hälsa eller bb) för förluster på grund av brott mot en väsentlig avtalsskyldighet (skyldighet vars uppfyllande över huvud taget möjliggör avtalets vederbörliga genomförande och vars uppfyllande avtalspartnern regelbundet litar och kan lita på). Vid ett brott mot en väsentlig avtalsskyldighet är TeamShirts ansvar dock begränsat till ersättning av vanligt förekommande skador som är möjliga att förutse.

c) Ett ansvar för TeamShirts som går utöver ansvaret i detta stycke (1) är uteslutet oberoende av ansvarets rättsliga grund (inklusive ett avtalsenligt ansvar, delikt, vårdslöshet eller varje undantagsanspråk).

(d) Eventuella undantag eller begränsningar av TeamShirts ansvar som framgår av detta stycke (1) gäller inte aa) om TeamShirts gentemot kunden bedrägligt hemlighåller en brist, bb) om TeamShirts har gett en garanti för varans beskaffenhet gentemot kunden och cc) om TeamShirts på grund av en lagbestämmelse har ett strikt ansvar, inklusive ett ansvar enligt den tyska produktansvarslagen.

(2) Om ett ansvar för TeamShirts genom stycke (1) är uteslutet eller begränsat, gäller detta även för ett eventuellt personligt skadeståndsansvar för organen, juridiska företrädare, medarbetare, företrädare och medhjälpare på TeamShirts.

§ 8 Information om hävningsrätten för konsumenter

Hävningsrätt

Du har rätt att häva detta avtal inom fjorton dagar utan att ange skäl. Hävningsfristen är fjorton dagar från den dag då du eller någon tredje part, dock ej transportföretaget, som du anger, tar den sista varan i besittning.

För att utöva din hävningsrätt måste du informera oss (sprd.net AG, TeamShirts, Gießerstr. 27, 04229 Leipzig, Tyskland, telefon +46 84 468 36 38, fax +49 (0) 341 59 400 5499, info@teamshirts.se) med en tydlig förklaring (t.ex. ett brev som skickats med post, fax eller e-post) om ditt beslut att häva detta avtal. Du kan använda det bifogade hävningsformuläret, men det är inte obligatoriskt. För att hävningsfristen ska anses ha iakttagits räcker det att du skickar meddelandet om utövande av hävningsrätten före hävningsfristens utgång.

Följderna av hävningen

Om du häver detta avtal ska vi betala tillbaka alla betalningar som vi har mottagit från dig, inklusive leveranskostnader (med undantag för extra kostnader som följer av att du har valt ett annat leveranssätt än den billigaste standardleveransen som vi erbjuder), utan dröjsmål och senast inom fjorton dagar från den dag då meddelandet om din hävning av detta avtal kom in till oss. För återbetalningen använder vi samma betalningsmedel som du använde vid den ursprungliga transaktionen, såvida inte något annat uttryckligen har avtalats med dig. Under inga omständigheter kommer du att debiteras några avgifter på grund av denna återbetalning.

Vi kan vägra återbetalning tills vi har fått tillbaka varorna eller tills du har lagt fram bevis på att varorna har skickats tillbaka, beroende på vilket som inträffar först. Du ska skicka tillbaka varorna eller överlämna dem till oss utan dröjsmål och alltid senast inom fjorton dagar från den dag då du informerade oss om hävningen av detta avtal. Fristen anses ha iakttagits om du skickar varorna före utgången av fristen på fjorton dagar. Du får stå för de direkta kostnaderna för returen av varan. Du behöver endast stå för en eventuell värdeminskning för varorna om denna värdeminskning beror på en icke nödvändig hantering av varorna för kontroll av deras beskaffenhet, egenskaper och funktion.

Undantag från hävningsrätten

Hävningsrätt föreligger i synnerhet inte vid avtal om leverans av varor som inte är förtillverkade och för vilkas tillverkning ett individuellt urval eller bestämmande av konsumenten är avgörande och som entydigt anpassas till konsumentens personliga behov.

Hävningsformulär

(Om du vill häva avtalet, fyller du i detta formulär och skickar tillbaka det till oss.)

Till sprd.net AG, TeamShirts, Gießerstr. 27, 04229 Leipzig, Tyskland, fax +49 (0) 341 59 400 5499, info@teamshirts.se:

Härmed häver jag/vi (*) det avtal som jag/vi (*) ingått om köp av följande varor (*)/tillhandahållande av följande tjänst (*)

Beställt den (*)/mottaget den (*)

Konsumentens/konsumenternas namn

Konsumentens/konsumenternas adress

Konsumentens/konsumenternas underskrift (endast vid meddelande på papper)

Datum

(*) Stryk det som inte gäller.

§ 9 Rätt till tryckmotiv, ansvarsfriskrivning

(1) ”Tillhandahållet material”, som det används nedan, omfattar samtlig information, motiv, inklusive tryckmotiv och ev. teckensnitt, eller andra material som kunden gör tillgängliga för TeamShirts i samband med beställningen och/eller (vid en materialanpassning eller -design av TeamShirts på uppdrag av kunden) aktiverats av kunden.

(2) Kunden garanterar gentemot TeamShirts och TeamShirts anknutna företag, juridiska företrädare, anställda och medhjälpare att det tillhandahållna materialet inte bryter mot tillämpliga lagbestämmelser (i synnerhet straffrättsliga lagar och bestämmelser om skydd av minderåriga) eller tredje parts rättigheter (i synnerhet upphovsrätten, personliga rättigheter, varumärkesrätten och liknande industriell äganderätt). Kunden ska utan dröjsmål informera TeamShirts om tredje part hävdar rättigheter till tillhandahållna material.

(3) Om tillhandahållet material bryter mot lagbestämmelser eller tredje parts rättigheter, har TeamShirts och TeamShirts anknutna företag, juridiska företrädare, anställda och medhjälpare rätt att kräva skadestånd från kunden för skador som de lidit på grund av överträdelsen. Kunden är i synnerhet förpliktad att befria TeamShirts och TeamShirts anknutna företag, juridiska företrädare, anställda och medhjälpare från samtliga processer, rättegångar, anspråk, skador, kostnader och andra utgifter och hålla dem skadeslösa, som uppstår genom att tredje part åberopar överträdelsen av rättigheterna mot de nämnda berättigade.

(4) Kunden är ensamt ansvarig för att granska det tillhandahållna materialet beträffande överträdelse av lagbestämmelser och tredje parts rättigheter. Om det visar sig att eller en välgrundad misstanke uppstår om att det material som tillhandahållits för ett avtal bryter mot lagbestämmelser eller tredje parts rättigheter har TeamShirts, förutom samtliga möjliga anspråk, invändningar och rättsmedel, rätt att avvisa eller upphäva ett sådant avtal.

§ 10 Avvikelser gällande teknik och utformning

Vid uppfyllandet av avtalet förbehåller vi oss vanliga avvikelser i jämförelse med beskrivningarna och uppgifterna i våra kataloger, inklusive vår webbplats, beträffande materials beskaffenhet, färg, vikt, mått, design eller liknande kännetecken på varan, om dessa avvikelser är rimliga för kunden. Rimliga skäl till ändringar kan följa av vanliga variationer och tekniska produktionsprocesser.

§ 11 – Tvistlösning

Europeiska kommissionen inrättar en plattform för tvistlösning på nätet, som kan öppnas på https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Vi är inte förpliktade eller beredda att delta i ett tvistlösningsförfarande vid ett förlikningsorgan för konsumenter.

§ 12 Laga domstol – ort för fullgörande – lagval

(1) Ort för fullgörande för samtliga leveranser är TeamShirts säte i Leipzig.

(2) Om kunden är en näringsidkare i den betydelse som avses i handelslagstiftningen (HGB), en offentligrättslig juridisk person eller särskilda offentligrättsliga fonder är Leipzig laga domstol. TeamShirts har i detta fall också rätt att välja att väcka talan mot kunden vid domstolen i dess hemvist. Motsvarande gäller om kunden inte förfogar över någon allmän laga domstol i Tyskland, om kunden efter ingåendet av avtalet flyttar sin hemvist eller vanliga vistelseort till ett annat land eller om kundens hemvist eller vanliga vistelseort är okänd när processen inleds.

(3) Avtalet enligt dessa allmänna köp- och leveransvillkor lyder uteslutande under Förbundsrepubliken Tysklands lagstiftning. FN:s köprätt eller eventuella övriga mellanstatliga överenskommelser, även efter att de införlivats i tysk lagstiftning, gäller inte. Om kunden är konsument och har sin vanliga vistelseort utanför Tyskland, påverkas denna stats tvingande konsumentskyddsbestämmelser inte av lagvalet (art. 6 st. 2 mening 2 i förordning (EG) nr 593/2008).

(4) Om enstaka bestämmelser i dessa allmänna köp- och leveransvillkor skulle vara utan verkan, förblir avtalet giltigt i övrigt. Om bestämmelser är utan verkan rättar sig avtalets innehåll efter lagbestämmelserna. Hela avtalet är dock utan verkan om fasthållandet vid detta även med hänsyn till den ändring som föreskrivs enligt mening 2 skulle innebära en orimlig börda för en avtalspart.

Version: 01/2017